top of page

Köp Genotropin 16 iu i Sverige

Genotropin 16iu.webp

Genotropin 16 iu 
10 injektionspennor per låda.
1 låda kostar 1800kr.
2 lådor kostar 3400kr.
5 lådor kostar 7500kr.


För att beställa denna produkt, skicka en förfrågan till vår säljare via kosttilskudbutik@gmail.com

1. Vad Genotropin är och vad det används för
 

Genotropin är ett rekombinant humant tillväxthormon (kallas även somatropin). Det har samma sammansättning som naturligt humant tillväxthormon som är nödvändigt för tillväxt av benvävnad och muskler. Det bidrar också till att fett- och muskelvävnader utvecklas normalt. Rekombinant betyder att det inte kommer från vävnader från människa eller djur.


Genotropin används till barn vid följande tillväxtstörningar:

Om du inte växer tillräckligt och du inte har tillräckligt av kroppens eget tillväxthormon.

Om du har Turners syndrom, som är en kromosomrubbning hos flickor som kan påverka växten. Läkaren har informerat dig om du har denna sjukdom.

Om du har kronisk njursvikt. Försämrad funktion hos njurarna kan påverka tillväxten.

Om du har Prader-Willis syndrom (en kromosomrubbning). Tillväxthormon kommer att hjälpa dig att förbättra tillväxten under uppväxten och även förbättra din kroppssammansättning. Överflödig fettvävnad kommer att minska och minskad muskelmassa kommer att öka.

Om du var liten eller mycket underviktig vid födseln. Tillväxthormon kan hjälpa dig att förbättra tillväxten om du inte har uppnått normal längd vid fyra års ålder eller senare.

Genotropin används till vuxna med påtaglig brist på tillväxthormon. Denna kan uppstå vid vuxen ålder eller vara en fortsättning av brist på tillväxthormon under barndomen.


Om du har behandlats med Genotropin för tillväxthormonbrist under barndomen kommer din förmåga att producera tillväxthormon återigen att testas när du har vuxit färdigt. Om påtaglig tillväxthormonbrist konstateras kommer läkaren att föreslå fortsatt behandling med Genotropin.


Behandling med detta läkemedel ska utföras av läkare som har erfarenhet av tillväxthormonbehandling och som har bekräftat din diagnos.


2. Vad du behöver veta innan du använder Genotropin
Använd inte Genotropin och informera läkaren
Om du är allergisk (överkänslig) mot somatropin eller något av de andra innehållsämnena i Genotropin.

Vid aktiv tumör (cancer). Tumörer måste vara inaktiva och cancerbehandlingen avslutad innan behandling med Genotropin påbörjas.

Vid allvarlig sjukdom (t.ex. vid komplikationer till öppen hjärtkirurgi, magoperation, akut lungsvikt, olycksfall eller liknande situationer). Inför en större operation, eller efter en nyligen genomgången sådan, eller vid sjukhusbesök av annan anledning, ska berörda läkare informeras om behandlingen med tillväxthormon.

Om Genotropin har förskrivits för att stimulera tillväxt men du redan har slutat växa (stängda epifyser/tillväxtplattor).

Var särskilt försiktig med Genotropin och informera läkare om något av följande gäller:
Om det finns risk för att utveckla diabetes (sockersjuka) kommer läkaren att behöva kontrollera blodsockernivån regelbundet medan behandlingen med Genotropin pågår.

Vid diabetes ska blodsockernivån följas noggrant vid behandling med Genotropin. Diskutera resultaten av mätningarna med läkaren, dosen av diabetesläkemedel kan behöva justeras.

Efter påbörjad behandling med Genotropin kan vissa patienter behöva påbörja behandling med sköldkörtelhormon.

Om du behandlas med sköldkörtelhormon kan dosen av sköldkörtelhormon behöva justeras.

Om du får tillväxthormon för att stimulera tillväxt och du haltar eller börjar halta på grund av smärta i höften ska läkaren informeras om detta.

kraftig huvudvärk, synstörning eller kräkningar), ska din läkare kontaktas.

Om läkare konstaterar att en inflammation har utvecklats i muskler i närheten av injektionsstället p.g.a. konserveringsmedlet metakresol, ska man byta till Genotropin utan metakresol.

Om tillväxthormonbrist beror på en tidigare tumör och behandlas med Genotropin, ska regelbundna kontroller genomföras för återfall av tumörsjukdom eller annan form av cancer.

Om du får förvärrade buksmärtor ska din läkare kontaktas.

Erfarenheten från behandling av patienter över 80 år är begränsad. Äldre patienter kan vara mer känsliga för Genotropin, och kan därför möjligen i högre grad få biverkningar.


Barn med kronisk njursvikt

Njurfunktion och tillväxthastighet ska kontrolleras av din läkare innan behandlingen med Genotropin startar. Medicineringen av njursjukdomen ska fortsätta. Behandlingen med Genotropin ska avbrytas vid njurtransplantation.


Barn med Prader-Willis syndrom

Läkaren kommer att ge dig anvisningar om diet som ska följas för att kunna kontrollera din vikt.

Läkaren kommer att utreda om det finns tecken på andningsbesvär, sömnapné (korta uppehåll i andningen under sömnen) eller luftvägsinfektion innan behandlingen med Genotropin påbörjas.

Om du under behandlingen visar tecken på andningsbesvär (t.ex. börjar snarka eller snarkar mer än tidigare) kommer din läkare behöva undersöka dig och behandlingen med Genotropin kan behöva avbrytas.

Under behandlingen kommer din läkare att kontrollera om det finns tecken på skolios, en typ av deformering av ryggraden.

Om du under behandlingen utvecklar lunginfektion ska du kontakta din läkare så att du får behandling för infektionen.


Barn födda mycket korta eller underviktiga

Om du var liten eller mycket underviktig vid födseln och är mellan 9 och 12 år ska du rådgöra med din läkare angående pubertet och behandling med detta läkemedel.

Läkaren kommer att kontrollera blodsocker- och insulinnivåer innan behandling påbörjas och varje år medan behandlingen pågår.

Behandlingen ska pågå tills barnet har slutat växa.

Användning av andra läkemedel
Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.


Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Genotropin.


Om du har en ersättningsbehandling med glukokortikoider ska du regelbundet kontakta din läkare, eftersom du kanske behöver justera din glukokortikoiddos.


Tala om för läkaren om du använder:

Diabetesläkemedel

Sköldkörtelhormoner

Syntetiska adrenala hormoner (kortikosteroider)

Östrogen som tas via munnen eller andra könshormoner

Ciklosporin (ett läkemedel som försvagar immunförsvaret efter en transplantation)

Medel mot epilepsi (antiepileptika)


Läkaren kan behöva justera dosen för dessa läkemedel eller för Genotropin.

Graviditet, amning och fertilitet
Du ska inte använda Genotropin om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller försöker att bli gravid.


Rådgör med läkare före användning av detta läkemedel under amning.


Rådgör med läkare eller apotekspersonal före användning av läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner
Genotropin har ingen effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Genotropin innehåller natrium
Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per dos, d.v.s. är näst intill ”natriumfritt”.


3. Hur du använder Genotropin
Rekommenderad dosering

Dosen beror på din vikt och längd, vilket tillstånd du behandlas för och hur väl du svarar på tillväxthormonet. Alla är olika. Läkaren bestämmer dosen Genotropin i milligram (mg), som anpassas individuellt antingen efter vikten i kilogram (kg) eller din kroppsyta i kvadratmeter (m2) som beräknas efter längd och vikt samt enligt behandlingsprogrammet. Ändra inte dosering eller behandlingsprogram utan att rådgöra med läkaren.


Barn med otillräcklig produktion av kroppens eget tillväxthormon:

0,025 - 0,035 mg/kg kroppsvikt och dag eller 0,7 - 1,0 mg/m2 kroppsyta och dag. Även högre doser kan användas. Om tillväxthormonbristen kvarstår in i tonåren och tidig vuxenålder ska behandlingen med Genotropin fortsätta tills den fysiska utvecklingen har avstannat.


Barn med Turners syndrom:

0,045 - 0,050 mg/kg kroppsvikt och dag eller 1,4 mg/m2 kroppsyta och dag.


Barn med kronisk njursvikt:

0,045  -0,050 mg/kg kroppsvikt och dag eller 1,4 mg/m2 kroppsyta och dag. Även högre doser kan behövas om tillväxthastigheten är för långsam. Dosjustering kan behövas efter 6 månaders behandling.


Barn med Prader-Willis syndrom:

0,035 mg/kg kroppsvikt och dag eller 1,0 mg/m2 kroppsyta och dag. Den dagliga dosen bör inte överstiga 2,7 mg. Barn som nästan har slutat att växa efter puberteten bör inte behandlas.


Barn som föddes mycket korta eller underviktiga:

0,035 mg/kg kroppsvikt och dag eller 1,0 mg/m2 kroppsyta och dag. Det är viktigt att behandlingen pågår tills slutlig kroppslängd uppnåtts. Behandlingen ska avbrytas efter ett år om den inte gett önskat resultat eller om slutlängd har uppnåtts och tillväxten har avstannat.


Vuxna med tillväxthormonbrist:

Om du fortsätter behandlingen med Genotropin efter att ha behandlats under barndomen ska du starta med 0,2 ‑ 0,5 mg per dag. Dosen ska ökas eller minskas gradvis beroende på resultatet från blodprov, resultatet av behandlingen och biverkningar.

För patienter som börjar behandlingen som vuxna bör behandlingen starta med

0,15 – 0,3 mg per dag. Dosen ska ökas gradvis beroende på resultatet från blodprov, resultat av behandlingen och biverkningar. Den dagliga dosen överstiger sällan 1,0 mg per dag. Kvinnor kan behöva högre doser än män. Dosen bör kontrolleras var 6:e månad. Personer över 60 år ska starta med dosen 0,1 – 0,2 mg per dag, som sedan långsamt ökas beroende på individuella behov. Minsta effektiva dos ska användas. Den dagliga dosen överstiger sällan 0,5 mg per dag. Följ läkarens instruktioner.


Att injicera Genotropin

Genotropin ska injiceras under huden (subkutant). Det betyder att det injiceras genom en kort injektionsnål in i fettvävnaden alldeles under huden. Läkare ska ha gett dig instruktioner om hur Genotropin ska användas. Följ alltid noga instruktionerna från läkare. Kontakta läkare eller apotekspersonal om något är oklart.


Instruktioner för användning av GoQuick förfylld penna finns i dess kartong. Instruktioner för användning av Genotropin tvåkammarampull med Genotropin Pen medföljer injektionshjälpmedlet Genotropin Pen.

Läs bruksanvisningen innan du börjar använda läkemedlet.


Vid användning av GoQuick förfylld penna och Genotropin Pen, måste nålen skruvas fast innan lösningen blandas till. Vid varje injektion måste en ny nål användas. Nålen får inte återanvändas.


Förbered injektionen:

Genotropin kan tas ut från kylskåpet en halvtimma innan injektionen ska tas. Läkemedlet värms då upp något och det blir behagligare att ta injektionen.


Den förfyllda GoQuick-pennan innehåller en tvåkammarampull med både tillväxthormon och vätska till injektionslösning. Tillväxthormon (pulvret) och vätska till injektionslösning blandas när man skruvar på ampullhållaren (se detaljerad instruktion i bruksanvisningen). Något ytterligare hjälpmedel behövs inte.


Genotropin i en tvåkammarampull innehåller både tillväxthormon och vätska till injektionslösning och ska användas med injektionshjälpmedel, Genotropin Pen. Tillväxthormon (pulvret) och vätska till injektionslösning blandas automatiskt när Genotropin Pen skruvas ihop efter insättning av tvåkammarampullen.


För både GoQuick förfylld penna och tvåkammarampullen löses pulvret upp genom att försiktigt vända den fram och tillbaka 5-10 gånger tills pulvret har lösts upp.


SKAKA INTE lösningen under beredningen. Blanda försiktigt. Skakning kan göra att tillväxthormonet skummar sig och förstör den aktiva substansen. Kontrollera lösningen och injicera inte lösning som är grumlig eller om det finns partiklar i den.

 

Injicera Genotropin:

Kom ihåg att först tvätta händerna och rengöra huden.


Injicera tillväxthormon vid ungefär samma tid varje dag. Vid sänggåendet är en bra tid som är lätt att komma ihåg och det är naturligt att ha en högre nivå av tillväxthormon under natten.


De flesta injicerar i låret eller i skinkan. Injicera på det ställe du blivit anvisad av läkaren. Hudens fettlager kan förtunnas vid injektionsstället. För att undvika detta bör man variera injektionsstället. Då kan huden återhämta sig innan man injicerar på samma ställe igen.


Kom ihåg att lägga tillbaka Genotropin i kylskåpet efter injektionen.

Om du använt för stor mängd av Genotropin 
Om du injicerar mycket mer än du borde ska läkare eller apotekspersonal kontaktas så fort som möjligt. Blodsockerhalten kan bli för låg för att sedan stiga för högt. Du kan känna dig ostadig, svettas, känna dig sömnig eller ”inte dig själv”, och du kan svimma.


Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta omedelbart läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att använda Genotropin
Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Det är att föredra att använda tillväxthormon regelbundet. Om du glömmer att ta en dos, ta nästa dos vid den vanliga tiden nästa dag. Notera missade doser och informera läkaren vid nästa kontrollbesök.

Om du slutar att använda Genotropin
Sluta inte att ta Genotropin utan att rådgöra med läkaren.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

bottom of page